Arbeitsstunden Rangliste

Name:
Kai2024
Stunden gesamt: 26:25
2023
Stunden gesamt: 115:45
2022
Stunden gesamt: 48:00
2021
Stunden gesamt: 68:30
2020
Stunden gesamt: 45:30
2019
Stunden gesamt: 65:00
2018
Stunden gesamt: 103:00
2017
Stunden gesamt: 19:30

Name:
Angi2024
Stunden gesamt: 24:55
2023
Stunden gesamt: 125:15
2022
Stunden gesamt: 57:55
2021
Stunden gesamt: 46:30
2020
Stunden gesamt: 12:30
2019
Stunden gesamt: 61:30
2018
Stunden gesamt: 90:30
2017
Stunden gesamt: 14:00
2016
Stunden gesamt: 07:30

Name:
Franz2024
Stunden gesamt: 18:45
2023
Stunden gesamt: 104:15
2022
Stunden gesamt: 11:00
2021
Stunden gesamt: 18:00
2020
Stunden gesamt: 10:30
2019
Stunden gesamt: 67:30
2018
Stunden gesamt: 118:00
2017
Stunden gesamt: 10:00
2016
Stunden gesamt: 10:00
2015
Stunden gesamt: 09:00
2014
Stunden gesamt: 03:30
2013
Stunden gesamt: 17:30

Name:
Hit Pit2024
Stunden gesamt: 16:30
2023
Stunden gesamt: 307:30
2022
Stunden gesamt: 342:30
2021
Stunden gesamt: 607:00
2020
Stunden gesamt: 03:00

Name:
Maverick2024
Stunden gesamt: 13:30
2023
Stunden gesamt: 23:00
2022
Stunden gesamt: 05:00
2020
Stunden gesamt: 04:30
2019
Stunden gesamt: 04:00
2018
Stunden gesamt: 07:00

Name:
Mesut2024
Stunden gesamt: 09:00
2023
Stunden gesamt: 44:30
2022
Stunden gesamt: 02:00
2020
Stunden gesamt: 09:30
2019
Stunden gesamt: 18:00
2018
Stunden gesamt: 07:00

Name:
Viktor Kunstmann2024
Stunden gesamt: 06:00
2023
Stunden gesamt: 55:00

Name:
Alex2024
Stunden gesamt: 05:30
2023
Stunden gesamt: 174:00
2022
Stunden gesamt: 128:30
2021
Stunden gesamt: 355:30
2020
Stunden gesamt: 77:15
2019
Stunden gesamt: 150:30
2018
Stunden gesamt: 190:00
2017
Stunden gesamt: 42:00
2016
Stunden gesamt: 39:30
2015
Stunden gesamt: 71:30
2014
Stunden gesamt: 56:00
2013
Stunden gesamt: 40:00

Name:
Mario2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 62:30
2021
Stunden gesamt: 76:30
2020
Stunden gesamt: 17:00

Name:
Willo2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 38:15
2022
Stunden gesamt: 35:00
2021
Stunden gesamt: 152:00
2020
Stunden gesamt: 20:30
2019
Stunden gesamt: 37:30
2018
Stunden gesamt: 90:00
2017
Stunden gesamt: 06:30
2016
Stunden gesamt: 12:00
2015
Stunden gesamt: 16:00
2014
Stunden gesamt: 10:00
2013
Stunden gesamt: 30:00

Name:
Felix2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 55:45
2021
Stunden gesamt: 35:30
2020
Stunden gesamt: 21:15
2019
Stunden gesamt: 25:30
2018
Stunden gesamt: 73:00
2017
Stunden gesamt: 22:30
2016
Stunden gesamt: 15:00
2015
Stunden gesamt: 12:30
2013
Stunden gesamt: 02:00

Name:
Marion2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 55:45
2022
Stunden gesamt: 08:30
2021
Stunden gesamt: 34:30
2020
Stunden gesamt: 34:15
2019
Stunden gesamt: 34:30
2018
Stunden gesamt: 104:00
2017
Stunden gesamt: 25:30
2016
Stunden gesamt: 53:30
2015
Stunden gesamt: 19:00
2014
Stunden gesamt: 13:00
2013
Stunden gesamt: 32:00

Name:
Kiara2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 26:45
2021
Stunden gesamt: 02:30
2020
Stunden gesamt: 51:18
2019
Stunden gesamt: 55:00
2018
Stunden gesamt: 87:00
2017
Stunden gesamt: 30:00
2016
Stunden gesamt: 12:30
2015
Stunden gesamt: 22:00
2014
Stunden gesamt: 26:00
2013
Stunden gesamt: 09:00

Name:
Melli2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 149:45
2022
Stunden gesamt: 93:00
2021
Stunden gesamt: 130:30
2020
Stunden gesamt: 37:30
2019
Stunden gesamt: 46:30
2018
Stunden gesamt: 65:30
2017
Stunden gesamt: 22:00
2016
Stunden gesamt: 15:00
2015
Stunden gesamt: 20:30
2014
Stunden gesamt: 29:00
2013
Stunden gesamt: 12:00

Name:
Fabi2024
Stunden gesamt: 05:25
2023
Stunden gesamt: 224:30
2022
Stunden gesamt: 192:30
2021
Stunden gesamt: 501:45
2020
Stunden gesamt: 69:15
2019
Stunden gesamt: 246:30
2018
Stunden gesamt: 210:00
2017
Stunden gesamt: 128:00
2016
Stunden gesamt: 146:30
2015
Stunden gesamt: 23:00

Name:
Günni2024
Stunden gesamt: 05:00
2023
Stunden gesamt: 310:45
2022
Stunden gesamt: 454:00
2021
Stunden gesamt: 276:00

Name:
Andi2024
Stunden gesamt: 04:00
2023
Stunden gesamt: 11:00
2022
Stunden gesamt: 51:30
2021
Stunden gesamt: 105:30
2020
Stunden gesamt: 05:30
2019
Stunden gesamt: 21:00
2018
Stunden gesamt: 13:00
2017
Stunden gesamt: 42:30
2016
Stunden gesamt: 16:30
2015
Stunden gesamt: 21:00
2014
Stunden gesamt: 08:30
2013
Stunden gesamt: 11:00

Name:
Anton2024
Stunden gesamt: 04:00
2023
Stunden gesamt: 142:00
2022
Stunden gesamt: 08:00

Name:
Niklas2024
Stunden gesamt: 02:30
2023
Stunden gesamt: 30:45
2021
Stunden gesamt: 04:30
2020
Stunden gesamt: 12:00

Name:
Lucky2024
Stunden gesamt: 02:00
2023
Stunden gesamt: 90:00
2022
Stunden gesamt: 53:30
2021
Stunden gesamt: 29:30
2020
Stunden gesamt: 20:03
2019
Stunden gesamt: 25:00
2018
Stunden gesamt: 74:30
2017
Stunden gesamt: 84:30
2016
Stunden gesamt: 104:00
2015
Stunden gesamt: 08:30
2014
Stunden gesamt: 02:30

Name:
Lena2024
Stunden gesamt: 02:00
2023
Stunden gesamt: 10:00
2020
Stunden gesamt: 01:30
2019
Stunden gesamt: 08:30
2018
Stunden gesamt: 37:30
2017
Stunden gesamt: 12:30