Arbeitsstunden Rangliste

Name:
Kai2023
Stunden gesamt: 26:30
2022
Stunden gesamt: 48:00
2021
Stunden gesamt: 68:30
2020
Stunden gesamt: 45:30
2019
Stunden gesamt: 65:00
2018
Stunden gesamt: 103:00
2017
Stunden gesamt: 19:30

Name:
Fabi2023
Stunden gesamt: 24:00
2022
Stunden gesamt: 192:30
2021
Stunden gesamt: 501:45
2020
Stunden gesamt: 69:15
2019
Stunden gesamt: 246:30
2018
Stunden gesamt: 210:00
2017
Stunden gesamt: 128:00
2016
Stunden gesamt: 146:30
2015
Stunden gesamt: 23:00

Name:
Hit Pit2023
Stunden gesamt: 19:00
2022
Stunden gesamt: 342:30
2021
Stunden gesamt: 607:00
2020
Stunden gesamt: 03:00

Name:
Magdalena Wasmeier2023
Stunden gesamt: 16:00
2022
Stunden gesamt: 20:00
2019
Stunden gesamt: 09:00
2018
Stunden gesamt: 50:00

Name:
Angi2023
Stunden gesamt: 15:30
2022
Stunden gesamt: 57:55
2021
Stunden gesamt: 46:30
2020
Stunden gesamt: 12:30
2019
Stunden gesamt: 61:30
2018
Stunden gesamt: 90:30
2017
Stunden gesamt: 14:00
2016
Stunden gesamt: 07:30

Name:
Lucky2023
Stunden gesamt: 14:00
2022
Stunden gesamt: 53:30
2021
Stunden gesamt: 29:30
2020
Stunden gesamt: 20:03
2019
Stunden gesamt: 25:00
2018
Stunden gesamt: 74:30
2017
Stunden gesamt: 84:30
2016
Stunden gesamt: 104:00
2015
Stunden gesamt: 08:30
2014
Stunden gesamt: 02:30

Name:
Günni2023
Stunden gesamt: 13:00
2022
Stunden gesamt: 454:00
2021
Stunden gesamt: 276:00

Name:
Carly2023
Stunden gesamt: 13:00
2022
Stunden gesamt: 09:30
2021
Stunden gesamt: 82:00
2020
Stunden gesamt: 27:45

Name:
Anita Neumann2023
Stunden gesamt: 12:00
2022
Stunden gesamt: 13:30
2021
Stunden gesamt: 21:00

Name:
Petra2023
Stunden gesamt: 10:00
2022
Stunden gesamt: 04:00
2021
Stunden gesamt: 12:00
2020
Stunden gesamt: 15:00
2019
Stunden gesamt: 69:00
2018
Stunden gesamt: 68:30
2017
Stunden gesamt: 09:00
2016
Stunden gesamt: 36:00
2015
Stunden gesamt: 46:00
2014
Stunden gesamt: 69:00
2013
Stunden gesamt: 24:00

Name:
Jones2023
Stunden gesamt: 09:00
2022
Stunden gesamt: 46:30
2021
Stunden gesamt: 17:00
2020
Stunden gesamt: 34:45
2019
Stunden gesamt: 59:30
2018
Stunden gesamt: 112:00
2017
Stunden gesamt: 35:00
2016
Stunden gesamt: 12:30

Name:
Maverick2023
Stunden gesamt: 07:30
2022
Stunden gesamt: 05:00
2020
Stunden gesamt: 04:30
2019
Stunden gesamt: 04:00
2018
Stunden gesamt: 07:00

Name:
Alex2023
Stunden gesamt: 07:00
2022
Stunden gesamt: 128:30
2021
Stunden gesamt: 355:30
2020
Stunden gesamt: 77:15
2019
Stunden gesamt: 150:30
2018
Stunden gesamt: 190:00
2017
Stunden gesamt: 42:00
2016
Stunden gesamt: 39:30
2015
Stunden gesamt: 71:30
2014
Stunden gesamt: 56:00
2013
Stunden gesamt: 40:00

Name:
Paul2023
Stunden gesamt: 07:00
2022
Stunden gesamt: 13:30
2021
Stunden gesamt: 19:30
2020
Stunden gesamt: 11:30
2019
Stunden gesamt: 08:00
2018
Stunden gesamt: 09:30
2017
Stunden gesamt: 10:30
2016
Stunden gesamt: 09:30
2015
Stunden gesamt: 06:30
2014
Stunden gesamt: 05:30
2013
Stunden gesamt: 08:00

Name:
Mario2023
Stunden gesamt: 07:00
2021
Stunden gesamt: 76:30
2020
Stunden gesamt: 17:00

Name:
Melli2023
Stunden gesamt: 06:30
2022
Stunden gesamt: 93:00
2021
Stunden gesamt: 130:30
2020
Stunden gesamt: 37:30
2019
Stunden gesamt: 46:30
2018
Stunden gesamt: 65:30
2017
Stunden gesamt: 22:00
2016
Stunden gesamt: 15:00
2015
Stunden gesamt: 20:30
2014
Stunden gesamt: 29:00
2013
Stunden gesamt: 12:00

Name:
Marion2023
Stunden gesamt: 06:30
2022
Stunden gesamt: 08:30
2021
Stunden gesamt: 34:30
2020
Stunden gesamt: 34:15
2019
Stunden gesamt: 34:30
2018
Stunden gesamt: 104:00
2017
Stunden gesamt: 25:30
2016
Stunden gesamt: 53:30
2015
Stunden gesamt: 19:00
2014
Stunden gesamt: 13:00
2013
Stunden gesamt: 32:00

Name:
Emma2023
Stunden gesamt: 06:00
2022
Stunden gesamt: 04:00
2021
Stunden gesamt: 01:00

Name:
Anton2023
Stunden gesamt: 06:00
2022
Stunden gesamt: 08:00

Name:
Laura2023
Stunden gesamt: 06:00
2018
Stunden gesamt: 06:00
2016
Stunden gesamt: 03:30
2015
Stunden gesamt: 03:00
2014
Stunden gesamt: 03:00

Name:
Marcus2023
Stunden gesamt: 06:00
2021
Stunden gesamt: 17:00
2020
Stunden gesamt: 10:03
2019
Stunden gesamt: 17:00
2018
Stunden gesamt: 09:00
2017
Stunden gesamt: 02:00

Name:
Nessi2023
Stunden gesamt: 06:00
2021
Stunden gesamt: 08:30
2020
Stunden gesamt: 02:00
2019
Stunden gesamt: 69:00
2018
Stunden gesamt: 115:30

Name:
Melanie Schneider2023
Stunden gesamt: 05:00

Name:
Linda2023
Stunden gesamt: 03:00
2022
Stunden gesamt: 07:00
2021
Stunden gesamt: 08:00
2019
Stunden gesamt: 09:00
2017
Stunden gesamt: 10:30
2016
Stunden gesamt: 07:00
2015
Stunden gesamt: 12:00
2014
Stunden gesamt: 11:00
2013
Stunden gesamt: 07:30

Name:
Felix2023
Stunden gesamt: 03:00
2021
Stunden gesamt: 35:30
2020
Stunden gesamt: 21:15
2019
Stunden gesamt: 25:30
2018
Stunden gesamt: 73:00
2017
Stunden gesamt: 22:30
2016
Stunden gesamt: 15:00
2015
Stunden gesamt: 12:30
2013
Stunden gesamt: 02:00

Name:
Tim2023
Stunden gesamt: 02:00
2022
Stunden gesamt: 01:00
2021
Stunden gesamt: 06:30
2019
Stunden gesamt: 05:00
2018
Stunden gesamt: 03:00
2016
Stunden gesamt: 02:00

Name:
Kiara2023
Stunden gesamt: 02:00
2021
Stunden gesamt: 02:30
2020
Stunden gesamt: 51:18
2019
Stunden gesamt: 55:00
2018
Stunden gesamt: 87:00
2017
Stunden gesamt: 30:00
2016
Stunden gesamt: 12:30
2015
Stunden gesamt: 22:00
2014
Stunden gesamt: 26:00
2013
Stunden gesamt: 09:00

Name:
Matti2023
Stunden gesamt: 01:00
2022
Stunden gesamt: 03:30
2021
Stunden gesamt: 02:30